Evgeny Tikhomirov
Yandex
Evgeny Tikhomirov
Commercial Director, Yandex.Market